Konspekt lekcji: Wielcy pisarze i ich dzieła- quiz

Temat lekcji: Wielcy pisarze i ich dzieła- quiz. Scenariusz zajęć dla szkoły ponadgimnazjalnej

Czas trwania: 45 minut

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie;
 • kształtowanie umiejętności korzystania z katalogów elektronicznych (lub kartkowych);
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

Cele operacyjne:

 a) Wiadomości (uczeń wie):

 • jak  sprawnie odnaleźć w Internecie potrzebne informacje;
 • jakie katalogi znajdują się w bibliotece szkolnej;
 • które z omawianych tytułów znajdują się w bibliotece szkolnej;
 • kojarzy wielkie nazwiska w literaturze polskiej i światowej.

b) Umiejętności (uczeń potrafi):

 • sprawnie wyszukiwać informacje w Inernecie;
 • dokonywać selekcji informacji;
 • korzystać z katalogów bibliotecznych w celu sprawdzenia, czy dany tytuł jest w bibliotece;
 • przyporządkować tytuły książek do ich twórców.

Cele wychowawcze:

 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Metody pracy: pogadanka, test, ćwiczenia praktyczne.

 Formy pracy: indywidualna,  zbiorowa, w grupach.

Środki dydaktyczne :

 • test (załącznik 1);
 • karteczki z tytułami książek i nazwiskami autorów (załącznik 2);
 • komputery lub telefony komórkowe z dostępem do Internetu;
 • komputer z dostępem do katalogu cyfrowego biblioteki lub katalog kartkowy.

Przebieg lekcji:

 • czynności organizacyjne;
 • objaśnienie, na czym polega test i określenie zasad obowiązujących przy jego rozwiązywaniu (odgadnięcie „zaszyfrowanych” tytułów książek oraz podanie ich autorów; podczas rozwiązywania testu można korzystać z Internetu; pracujemy samodzielnie; „zaszyfrowane” tytuły to dzieła klasyków, pozycje ważne dla światowej lub polskiej literatury; budowa zaszyfrowanego tytułu zgodna jest z oryginałem, a sam tytuł zawierał co najmniej jedno prawdziwe słowo; czas pracy ok.10 min)
 • wspólne sprawdzenie testów (opcjonalnie- zebranie testów do późniejszego sprawdzenia);
 • podział klasy na grupy (pary) i wyszukiwanie informacji w Internecie na temat bohaterów quizu i ich dzieł;
 • sprawdzenie w katalogu (w grupach), czy dana książka znajduje się w bibliotece szkolnej;
 • zwięzłe przedstawienie przez uczniów informacji na temat pisarza i dzieła oraz poinformowanie o dostępności książki;
 • utrwalenie wiadomości: (załącznik 2): uczniowie w grupach dopasowują tytuły do ich twórców;
 •  porównanie efektów pracy;
 • podsumowanie lekcji, ocena aktywności uczniów;
 • praca domowa (opcjonalnie, jeśli zabrakło czasu na wykonanie zadania podczas lekcji): sprawdzenie, czy książki wymienione w quizie dostępne są w bibliotece szkolnej (lub w innych bibliotekach swojej miejscowości), jakie inne książki poznanych autorów można znaleźć w bibliotece, itp.

Uwagi: Zadania można z łatwością dostosowywać do liczby uczniów na zajęciach- zmniejszać i zwiększać ilość pytań w teście, zawężać lub rozszerzać zakres poleceń, a także tworzyć nowe pytania testowe zgodnie z własnymi potrzebami. 

autor: 

Jolanta Grzymkowska, Zespół Szkół w Siemiatyczach

załącznik: 

rodzaj artykułu: 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody