Anielskie konkursy w Publicznym Gimnazjum Nr 9 w Białymstoku - podsumowanie


W dniu 15 II 2017 r. w Publicznym Gimnazjum N r 9  im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie  odbył się wojewódzki konkurs recytatorski „Anielskie strofy”.  Konkurs objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Białegostoku, Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Konkurs został opracowany w oparciu o priorytety Ministra Edukacji Narodowej :

 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 
 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży.

Konkurs „Anielskie strofy”  skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa podlaskiego. Przedsięwzięcie to realizowane było  w 3 płaszczyznach:

 • konkursu  poetyckiego (twórczość własna uczniów) „Pisane piórem anioła”,
 • konkursu recytatorskiego „Anielskie strofy”,
 • konkursu plastycznego „Tylko anioły do mnie wysyłaj”.0

Jest to już 6 edycja konkursu. Głównym zadaniem przedsięwzięcia  była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i naszego regionu. 

Ideą konkursu jest  nie tylko rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów, ale  również integracja środowiska szkolnego dzieci ze szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej oraz krzewienie kultury żywego słowa. Przedsięwzięcie to umożliwia również rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności literackich poprzez twórczość własną uczniów, prezentowanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich i  teatralnych. 

Przewodnim motywem  konkursów jest motyw anioła, jako symbolu dobra i opiekuna ludzkości.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 9 w Białymstoku Pan Alfred Komar jako gospodarz placówki powitał wszystkich zgromadzonych gości, rodziców,  uczniów i nauczycieli.  Pan Dyrektor wygłosił przemówienie o wspaniałej roli aniołów w naszym życiu i ich ciągłej obecności przy nas i tym samym rozpoczął 6 edycję konkursów o aniołach.

Po raz kolejny do  Jury konkursu zostali  zaproszeni specjaliści literaturą i sztuką:

 • Morawska Urszula –polonista, trener warsztatów teatralnych,
 • Joanna Tołoczko  - białostocka poetka, polonistka,
 • Magdalena Kraszewska –konsultant z Centrum Edukacji Nauczycieli,
 • Małgorzata Tomaszewska –nauczyciel bibliotekarz, doświadczony organizator konkursów artystycznych, twórca dzieł plastycznych,
 • Aneta Kaliściak –polonista, trener warsztatów teatralnych,
 • Anna Pawłowska –pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.

W konkursie recytatorskim  wzięło udział 21 uczniów, w konkursie  poetyckim 11 uczniów, zaś w plastycznym 34 uczniów  z 30 szkół województw podlaskiego. Konkursy były rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych szkoła podstawowa i gimnazjum . Jury przesłuchała wszystkich przybyłych uczniów i wyłoniła laureatów.

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego pt. ”Anielskie strofy” - http://www.pg9.bialystok.pl 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody