Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w 6 edycji konkursu regionalnego o aniołach

Organizatorem szkolnego konkursu wojewódzkiego  o aniołach (6 edycja) jest biblioteka przy Publicznym Gimnazjum nr 9 w Białymstoku. Honorowego patronatu udzielił Prezydent Miasta Białegostoku oraz Towarzsytwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Białymstoku.

Konkurs jest adresowany do uczniów  klas IV -VI klas szkoły podstawowej.

Organizowane są trzy konkursy:

recytatorski  „Anielskie strofy”  załacznik  nr 1

  • termin: 15 II 2017 w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Białymstoku godzina  09.00.

plastyczny „Tylko  anioły do mnie wysyłaj…”   załacznik  nr 2

  • nadesłanie prac do 25 I 2017 roku
  • ogłoszenie wyników i powiadomienie laureatów konkursu   odbędzie się w Publicznym Gimnazjum nr w Białymstoku dnia 15 II 2017 r. o godzinie 09.00

poetycki  załacznik nr 3

  • termin : Prace powinny wpłynąć do biblioteki do  25 I 2017r. 

Regulaminy w załącznikach

Załącznik nr 1

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO PT. „ANIELSKIE STROFY” -konkurs regionalny. 6 edycja

„…Kołyszemy pochylamy,
całujemy, oddalamy -
aniołowie.
Nastrajamy, poprawiamy,
otwieramy trudne bramy -
aniołowie. ..”   /K.I. Gałczyński/

1. Organizatorem szkolnego konkursu recytatorskiego jest biblioteka przy Publicznym Gimnazjum nr 9.

2. Konkurs jest adresowany do uczniów posiadających umiejętności recytatorskie  klas IV -VI klas szkoły podstawowej

3. Cele konkursu :

 • Uwrażliwienie na piękno literatury polskiej
 • Popularyzację poezji i prozy wśród młodzieży
 • Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich
 • Rozwijanie uzdolnień teatralnych młodzieży

4. Terminy konkursu:

 • Termin konkursu szkolnego- każda szkoła ustala dowolnie.
 • Termin konkursu wojewódzkiego –15 II 2017 w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Białymstoku godzina 09.00.

5. Uczestników konkursu ocenia jury powołane przez organizatora konkursu na drodze tajnego głosowania. 

 • Nagradzane są 3 pierwsze miejsca. Przewidziane są wyróżnienia.
 • Jury przyznaje tytuł „ Anioła Recytacji” uczniom, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca.

Kryteria oceny recytacji:

 • Ocenie podlegają walory językowe, wizualne.
 • Właściwy dobór repertuaru zgodny z tematem konkursu.
 • Oryginalność wyboru i interpretacji tekstu 
 • Bezbłędne opanowanie pamięciowe tekstu
 • Staranna wymowa
 • Prawidłowa artykulacja i akcentowanie wyrazów
 • Właściwa modulacja głosu i tempo wygłaszanego tekstu
 • Oryginalność występu

6.Za ważne uważa się właściwy ubiór i poprawną postawę recytującego.

7. Kolejność występu uczniów wyznacza się na drodze numerowego losowania.

8. Uczeń powinien przygotować na konkurs jeden utwór poetycki.

9. Czas recytacji powinien wynosić nie więcej niż 10 min. 

10. Każda szkoła przeprowadza samodzielnie etap szkolny konkursu i może zaprezentować 3 uczniów w etapie wojewódzkim.

11. Organizator zaleca karty zgłoszenia uczniów do konkursu międzyszkolnego - zał. 1,2

12. Wszelkich informacji udziela nauczyciel –bibliotekarz Anna Geniusz . Zgłoszenia uczniów do konkursu należy przesłać do 26 I 2017 roku na adres Publiczne Gimnazjum nr 9 15-761 Białystok ul Antoniuk Fabryczny 5/7,  kontakt mailowy biblioteka_9pg@wp.pl 

Organizatorzy

Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku: Anna Geniusz nauczyciel- bibliotekarz
Beata Oniśko nauczyciel świetlicy

Załącznik nr 2

REGULAMIN WOJEWODZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 2016/2017r.„Tylko  anioły do mnie wysyłaj…”, 6-edycja regionalnego konkursu plastycznego

„…Kołyszemy pochylamy,
całujemy, oddalamy -aniołowie.
Nastrajamy, poprawiamy,
otwieramy trudne bramy -
aniołowie. ..” /K.I. Gałczyński/

CELE KONKURSU:

 • pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży, 
 • kształcenie posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,
 • kształcenie umiejętności pracy w różnych materiałach plastycznych,
 • kształcenie umiejętności rzeźbiarskich 

REGULAMIN KONKURSU:

1.Organizatorem konkursu jest biblioteka przy Publicznym Gimnazjum nr 9 w Białymstoku.

2.Konkurs jest adresowany do uczniów  klas IV- VI szkół podstawowych  

3. Technika i forma prac: 

 • Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, collage oraz techniki mieszane i przyklejanych elementów takich jak np.; piasek, muszelki, ziarna zbóż itp. Wymiar papieru : A4 , A3 , A2. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 1 pracę.

4. Na odwrocie pracy należy czytelnie nakleić kartę informacyjną z następującymi danymi autora: imię, nazwisko, wiek, adres, telefon, nazwę i adres placówki, którą reprezentuje autor, nazwisko nauczyciela – prowadzącego, pod którego kierunkiem praca została zrealizowana.

5.Prace przesłane w rulonach nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

6.Do zestawu prac z danej szkoły lub placówki należy dołączyć informacyjną kartę zbiorczą z nazwiskami uczniów, nauczyciela prowadzącego i adresem kontaktowym, telefonem e-mailem placówki.

8. Kryteria oceny prac:

 • twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka wykonania prac, stopień opanowania technik plastycznych .

Terminarz konkursu:

 • nadesłanie prac do 25 I 2017 roku
 • ogłoszenie wyników i powiadomienie laureatów konkursu   odbędzie się w Publicznym Gimnazjum nr w Białymstoku dnia 15 II 2017 r. o godzinie 09.00

7.Prace należy składać do  25 I 2017 roku osobiście albo nadesłać na adres PG 9 15-761 Białystok ul Antoniuk Fabryczny 5/7,  kontakt mailowy biblioteka_9pg@wp.pl 

8. Uwagi końcowe:

 • Wszystkie prace biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą na własność organizatora 
 • Przewiduje się przyznanie nagród , wyróżnień i dyplomów.
 • nie dopuszcza się prac zbiorowych
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion , nazwisk i informacji o laureatach konkursu.
 • koszty przesłania i doręczenia pokrywa nadawca
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

Organizatorzy

 Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białystoku: Anna Geniusz nauczyciel –bibliotekarz , Beata Oniśko nauczyciel świetlicy

 

Załącznik nr 3 

REGULAMIN WOJEWODZKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO – 6 EDYCJA

„…Kołyszemy pochylamy,
całujemy, oddalamy -
aniołowie.
Nastrajamy, poprawiamy,
otwieramy trudne bramy -
aniołowie. ..”    /K.I. Gałczyński/

1.Organizatorem regionalnego konkursu literackiego jest biblioteka przy Publicznym Gimnazjum nr 9 w Białymstoku.

2. Konkurs jest adresowany do uczniów  IV -VI klasy szkoły podstawowej.

3.Cele konkursu :

 • uwrażliwienie na piękno literatury polskiej
 • popularyzację poezji wśród młodzieży
 • rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności literackich – twórczość własna uczniów
 • rozwijanie uzdolnień poetyckich młodzieży

4. Uczeń powinien przygotować na konkurs maksymalnie 3 utwory poetyckie o tematyce związanej z aniołami. Prace literackie w postaci wiersza powinny zajmować  maksymalnie jedną stronę.

5. Terminy konkursu: Prace powinny wpłynąć do biblioteki do  25 I 2017r. 

6.Prace należy składać do 10 I 2016 roku osobiście albo nadesłać na adres PG 9 15-761 Białystok ul Antoniuk Fabryczny 5/7,  kontakt mailowy biblioteka_9pg@wp.pl 

7. Ogłoszenie wyników konkursu wojewódzkiego 15 II 2017 w Publicznym Gimnazjum nr  9 w Białymstoku o godzinie 09.00.

8. Prace literackie ocenia jury powołane przez organizatora konkursu na drodze tajnego głosowania.

9.Nagradzane są 3 pierwsze miejsca. Przewidziane są wyróżnienia.

10.Nagradzane są 3 pierwsze miejsca. Przewidziane są wyróżnienia

11.Jury przyznaje tytuł „ Anioła Poezji ” uczniom, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca.

12.Prace uczniów nie są zwracane i przechodzą na własność organizatora

Wszelkich informacji udziela nauczyciel –bibliotekarz Anna Geniusz 

 

Organizatorzy 

Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku: Anna Geniusz nauczyciel –bibliotekarz , Beata Oniśko nauczyciel świetlicy

 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody