Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017


Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) ogłosiła następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017:

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

3. Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

1) w zakresie kontroli:

a) w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych:

- „ Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.”

b) w publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych:

- „ Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.”

c) w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- „ Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.”

2) w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - w zakresie  wymagań:

- „ Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;

- „ Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie będzie obejmowało:

- „ Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum”.

- „ Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu”.

- „ Organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych”.

O nas

Zasady współpracy

Nagrody