Sprawy pracownicze


Powrót O zawodzie

Ustawy

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.)

  Zawiera: Rozdział 3 - Wymagania kwalifikacyjne; Rozdział 3a - Awans zawodowy nauczycieli; Rozdział 4 - Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy; Rozdział 5 - Warunki pracy i wynagrodzenie; Rozdział 6 - Nagrody i odznaczenia; Rozdział 7 - Uprawnienia socjalne i urlopy; Rozdział 7a - Fnansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli; Rozdział 8 - Ochrona zdrowia; Rozdział 9 - Dzień Edukacji Narodowej; Rozdział 10 - Odpowiedzialność dyscyplinarna; Rozdział 11 - Uprawnienia emerytalne

Rozporządzenia

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 422 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie MinistraEdukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela. (Dz.U. z 2006r. Nr 189, poz. 1393)
 3. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia ( Dz.U. 2005 nr 233 poz. 199)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz.U. 2005 nr 22, poz. 182 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2004 nr 207, poz. 2110 z późn.zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 nr 50, poz. 400 z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1078)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. z 2001r. Nr 128, poz. 1418) 
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1066)
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz.U. z 2000r. Nr 99, poz.1073 z późn. zm.)

Powrót O zawodzie

O nas

Zasady współpracy

Nagrody