Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza

Obowiązujące akty prawne

  • USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (z późn. zmianami). Rozdział 3a dotyczy awansu zawodowego nauczycieli
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 maja 2005r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy. (Dz.U. z 2005r. Nr 104, poz. 873)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 wraz z późn zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 roku w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017).

Informacje instytucji oświatowych 

  • Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) oraz Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych (CENSA). Projekt: EKspert. Szkolenie kandydatów - zobacz

Powrót O zawodzie

O nas

Zasady współpracy

Nagrody